ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองบ้านสวนกล้วย หมู่ที่1บริเวณโค้งร้านกาแฟ-ซอยสิบล้อ ระยะที่1

27 เมษายน 2565
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองบ้านสวนกล้วย หมู่ที่1บริเวณโค้งร้านกาแฟ-ซอยสิบล้อ ระยะที่1