ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 731 ถึง 740 จากข้อมูล 765
วันที่ประกาศหัวข้อ
7 สิงหาคม 2563จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และ อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 สิงหาคม 2563จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กรกฎาคม 2563จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการโรงเรียน วัยเก๋า งิ้วราย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กรกฎาคม 2563จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2563จ้างจัดทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2563จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กรกฎาคม 2563จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ประจำตำบลงิ้วราย ขนาด กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยบ้านคุณสุภา อ่อนสมกิจ ระยะทาง ยาว 300 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มิถุนายน 2563จ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2563ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง