วันที่ประกาศหัวข้อ
11 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน จากซอยสิบล้อ-ข้างบ้านนายพิชิต หมู่ที่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนเข้าบ้านท่าเกวียน บริเวณศาลาอเนกประสงค์-เชื่อมกับถนนสายท่าเรือ-ท่าเกวียน หมู่่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 เมษายน 2567จ้างเหมาซ่อมแซมหอถังประปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2567ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มีนาคม 2567จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น