ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 581 ถึง 590 จากข้อมูล 797
วันที่ประกาศหัวข้อ
16 มีนาคม 2564จ้างเหมาแรงงานพ่นสารเคมี(หมอกควัน)ในโครงการรณรงค์ฉีดพ่นยุงลายควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีนาคม 2564จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดพ่นยุงลาย ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีนาคม 2564ซื้อเคมีกำจัดยุง และวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการรณรงค์ฉีดพ่นยุงลายควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีนาคม 2564จ้างโครงการปรับปรุงคานทับหลังผนังกันดินบริเวณถนนเลียบคลองบ้านสวนกล้วย จำนวน ๒ จุด ระยะความยาวรวม ๑๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2564ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มีนาคม 2564จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเชื่อมหน้าที่ทำการ อบต.งิ้วราย จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มีนาคม 2564จ้างเหมารถแบคโฮปรับสภาพพื้นที่ ในโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มีนาคม 2564ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มีนาคม 2564จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มีนาคม 2564ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก 12A) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง