ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 611 ถึง 620 จากข้อมูล 700
วันที่ประกาศหัวข้อ
18 กันยายน 2563ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ปลั๊กไฟ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กันยายน 2563ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(หลอดไฟชนิดยาวLED) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กันยายน 2563จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนายอำนวย สมัครกิจ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กันยายน 2563ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563จ้างเหมาเช่าชุด Full Harnes (ชุดป้องกันการตกจากที่สูงแบบเต็มตัว) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (น้ำยาดับเพลิง) ประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ( แก๊สหุงต้ม ) ประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ( น้ำมันดีเซล , น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ )ประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการโรงเรียนวัยเก๋างิ้วราย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563จ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตรและคู่มือตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง