ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 717
วันที่ประกาศหัวข้อ
21 พฤศจิกายน 2566จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้า เพดาน และผนังอาคารโรงเรียนวัยเก๋า หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566เช่าserver และ Domain name รายปี ของเว็ปไซต์ www.ngiurai.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤศจิกายน 2566ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตุลาคม 2566จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567-2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตุลาคม 2566ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประจำเดือนพฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2566เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2566จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ( ๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง