วันที่ประกาศหัวข้อ
21 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2567จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อ เคมีวัสดุการเกษตร(ยากำจัดวัชพืช) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กุมภาพันธ์ 2567จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 90-4074 นครปฐม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2567จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง