รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี

Displaying 1-5 of 10 results.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของรอบ6เดือน
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 12 เดือน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565