E-ServiceDisplaying 26-30 of 31 results.
กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำด
กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32
กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทำงสาธารณะ
การขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรพืนที่เกิน 200 ตำรำงเมตร