ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 735
วันที่ประกาศหัวข้อ
10 กรกฎาคม 2566ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กรกฎาคม 2566ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วราย ขนาดพื้นที่รวม ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 กรกฎาคม 2566ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วราย ขนาดพื้นที่รวม ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 กรกฎาคม 2566ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วราย ขนาดพื้นที่รวม ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 กรกฎาคม 2566ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วราย ขนาดพื้นที่รวม ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 กรกฎาคม 2566จ้างจัดทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กรกฎาคม 2566จ้างเหมาซ่อมแซมหอถังประปา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กรกฎาคม 2566โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วราย ขนาดพื้นที่รวม ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
3 กรกฎาคม 2566จ้างโครงการขยายสะพานหน้าบ้าน นายไพโรจน์ ศรีมูล หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วราย จากเดิมกว้าง ๔ เมตร เป็นกว้าง ๖ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กรกฎาคม 2566จ้างโครงการซ่อมแซมถนนข้างคลองเด่นพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วราย กว้าง ๓.๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง