ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 619
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลังตลาดงิ้วราย บริเวณข้างบ้าน นายทองคำ - ปากซอย หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย10 กันยายน 2565
โครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงแก้ว - ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ โดยการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๖๓ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๘ บ่อ และติดตั้งประตูปิด - เปิด จำนวน ๒ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย10 กันยายน 2565
โครงการซ่อมแซมถนนซอยลุงแสวง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย10 กันยายน 2565
โครงการยกระดับพื้นลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ขนาดพื้นที่รวม ๙๖๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย10 กันยายน 2565