ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 788
วันที่ประกาศหัวข้อ
26 กันยายน 2566จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2566จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน บริเวณถนนซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงยกระดับไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2566ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ (ขยายระยะเวลาเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กันยายน 2566จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
25 กันยายน 2566ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายข่าวผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กันยายน 2566ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กันยายน 2566ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กันยายน 2566จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กันยายน 2566ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กันยายน 2566ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง