ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 717
วันที่ประกาศหัวข้อ
3 กรกฎาคม 2566จ้างโครงการขยายสะพานหน้าบ้าน นายไพโรจน์ ศรีมูล หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วราย จากเดิมกว้าง ๔ เมตร เป็นกว้าง ๖ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กรกฎาคม 2566จ้างโครงการซ่อมแซมถนนข้างคลองเด่นพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วราย กว้าง ๓.๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิถุนายน 2566ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิถุนายน 2566ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิถุนายน 2566ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กท ๗๖๘๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิถุนายน 2566ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ รถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 90-4074 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิถุนายน 2566โครงการขยายสะพานหน้าบ้าน นายไพโรจน์ ศรีมูล หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วราย จากเดิมกว้าง ๔ เมตร เป็นกว้าง ๖ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
8 มิถุนายน 2566โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วราย ขนาดพื้นที่รวม ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
8 มิถุนายน 2566โครงการซ่อมแซมถนนข้างคลองเด่นพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วราย กว้าง ๓.๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
7 มิถุนายน 2566จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง