ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 717
วันที่ประกาศหัวข้อ
1 กันยายน 2566ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กันยายน 2566ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องสำรองไฟ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กันยายน 2566จ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบไฟฟ้า ขนาด ๒๕ แรงม้า ๓๘๐ โวล์ (๓ เฟส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กันยายน 2566ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สิงหาคม 2566ซื้อเคมีวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 สิงหาคม 2566จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการโรงเรียน วัยเก๋า งิ้วราย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สิงหาคม 2566ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ (ห้องรองปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยศรมยุราฯ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 สิงหาคม 2566จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการใส่ใจวัยเก๋า กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สิงหาคม 2566จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการใส่ใจวัยเก๋า กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง