ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 774
วันที่ประกาศหัวข้อ
11 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน จากซอยสิบล้อ-ข้างบ้านนายพิชิต หมู่ที่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 เมษายน 2567จ้างเหมาซ่อมแซมหอถังประปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2567ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มีนาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนเข้าบ้านท่าเกวียน บริเวณศาลาอเนกประสงค์-เชื่อมกับถนนสายท่าเรือ-ท่าเกวียน หมู่่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มีนาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน จากซอยสิบล้อ-ข้างบ้านนายพิชิต หมู่ที่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มีนาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนเข้าบ้านท่าเกวียน บริเวณศาลาอเนกประสงค์-เชื่อมกับถนนสายท่าเรือ-ท่าเกวียน หมู่่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มีนาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน จากซอยสิบล้อ-ข้างบ้านนายพิชิต หมู่ที่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มีนาคม 2567จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มีนาคม 2567จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มีนาคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง