ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 717
วันที่ประกาศหัวข้อ
14 กันยายน 2566ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2566ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2566ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2566ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กันยายน 2566ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กันยายน 2566ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กันยายน 2566ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กันยายน 2566ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กันยายน 2566ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กันยายน 2566ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ Multifunction ขาวดำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง