ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 619
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงแก้ว - ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ โดยการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๖๓ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๘ บ่อ และติดตั้งประตูปิด - เปิด จำนวน ๒ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 ธันวาคม 2565
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธันวาคม 2565
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธันวาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับพื้นลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ขนาดพื้นที่รวม ๙๖๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการสูบน้ำในสถานการณ์อุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2565
เช่าserver และ Domainname รายปี ของเว็ปไซต์ www.ngiurai.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2565
ซื้อเคมีวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2565