ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 619
หัวข้อวันที่ประกาศ
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลท์ฯ สายท่าเรือ-ท่าเกวียน บริเวณปากทาง-สะพานข้ามคลองเด่นฯ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย25 เมษายน 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณบ้านนางสมบัติ-บ้านนายทองคำ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓๔๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย25 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ของกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ของสำนักปลัด จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน อาคาร อปพร. และอาคารอเนกประสงค์ (ล้างทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2566
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ำดิบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๗๑๕ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2566