ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 619
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2565
จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.อบต.งิ้วราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและกวาดถนนเพื่อดูแลรักษาความสะอาดในเขตตำบลงิ้วราย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากโรงแก้ว - ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ โดยการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๖๓ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๘ บ่อ และติดตั้งประตูปิด - เปิด จำนวน ๒ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับพื้นลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ขนาดพื้นที่รวม ๙๖๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ตุลาคม 2565
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย1 ตุลาคม 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรขุดแต่งคันกั้นน้ำหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2565