ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 797
วันที่ประกาศหัวข้อ
28 กุมภาพันธ์ 2567จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนฉ-188 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2567จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ (ล้างทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2567จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อ เคมีวัสดุการเกษตร(ยากำจัดวัชพืช) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กุมภาพันธ์ 2567จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 90-4074 นครปฐม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2567จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มกราคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมเรืออลูมิเนียมท้องแบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มกราคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมหอถังประปา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง