ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 685
วันที่ประกาศหัวข้อ
30 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ ๑ - ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ ๓ - ๔ ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤษภาคม 2566ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณบ้านนางสมบัติ-บ้านนายทองคำ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓๔๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤษภาคม 2566ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลท์ฯ สายท่าเรือ-ท่าเกวียน บริเวณปากทาง-สะพานข้ามคลองเด่นฯ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาเครื่องจักรขุดแต่งคันกั้นน้ำ (รถแมคโครบูมยาว) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาเครื่องจักรขุดแต่งคันกั้นน้ำ (รถแมคโครบูมยาว) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พฤษภาคม 2566จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน คลล. เลียบคลองบ้านสวนกล้วย (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พฤษภาคม 2566จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. เลียบคลองบ้านสวนกล้วย (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาลงวัสดุหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน ๓๒๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง