รายงานการประชุม

Displaying 6-10 of 47 results.
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2