รายงานการประชุม

Displaying 11-15 of 41 results.
แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2