รายงานการประชุม

Displaying 21-25 of 44 results.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (งบประมาณ 2564)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2