รายงานการประชุม

Displaying 21-25 of 47 results.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (งบประมาณ 2564)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (2563)