รายงานการประชุม

Displaying 31-35 of 41 results.
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย