รายงานการประชุม

Displaying 31-35 of 47 results.
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญที่3/2563ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมการรปะเมินคุณธรรมและความโปร่งใส63
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 3