รายงานการประชุม

Displaying 16-20 of 44 results.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564